In deze zich bewust van de biologisch georiënteerde psychiatrie afzettende 'psychotraumatologie' staan de termen bindings- en hechtingstrauma's centraal. De auteur, professor in de psychologie en erkend psychotherapeut, beschouwt deze laatste als gevolg en symptoom tegelijk van een verwarring op zielsniveau van een 'familiesysteem'. Deze ontstaan op hun beurt door een traumatiserende gebeurtenis (incest, moord). Dit soms generatielang onderdrukte familiegeheim wordt een keer onbewust door iemands ziel opgepikt. Het kernthema is dat diegene met zijn geestesziekte de prijs betaalt voor het bewaren van de in deze theorie bijna heilige familiezielbinding. Het voor een breed publiek geschikte boek kent een voorbeeldige opbouw en is prettig leesbaar geschreven op een rustige bladspiegel. Het kruidt zijn uitgebreid theoretisch kader met talrijke aansprekende praktijkvoorbeelden (vaker in grijs kader en in apart hoofdstuk). Met literatuuropgave.