Het lijkt goed dat een grote groep betrokkenen een "declaration right to stutter" (Verklaring voor het recht om te stotteren) hebben opgesteld. Deze groep geeft terécht aan dat stottertherapie niet altijd, en niet bij iedereen, werkt en dat niemand mag eisen dat iemand niet-stotterend moet spreken (alsof stotteren een keuze is!).

Dit statement wordt nu als iets losstaand gepresenteerd. Door het op deze manier te verwoorden, zonder een verwijzing naar nationale of internationale verdragen, doe je  mensen die stotteren tekort. Dat is de reden waarom Stichting Support Stotteren deze verklaring niet ondertekend heeft. Er is immers al meer en beter. Namelijk het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'. Kortweg VN-verdrag Handicap genoemd.

Er is in 2006 een VN-verdrag aangenomen dat de rechten voor mensen met een handicap regelt. Pas in 2016 is dit verdrag met veel politieke druk door de Nederlandse Tweede Kamer bekrachtigd (geratificeerd) en wettelijk uitgewerkt. O.a. de koepelorganisatie Ieder(in), waar we bij aangesloten zijn, heeft zich hier hard voor gemaakt.

In hoeverre Nederland zich aan het VN-verdrag Handicap houdt en wat daaraan verbeterd moet worden, is door mensen met een handicap in een schaduwrapportage aan de VN in Genève gerapporteerd. De laatste rapportage is in 2019 opgesteld en aangeboden. In deze Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland lees je waar het aan het nakomen van het VN verdrag in Nederland nog aan schort.

Daarnaast biedt in Nederland artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ook goede aanknopingspunten voor een soortgelijke strekking. En die wet is al lang geldig!

Samenwerken aan resultaten voor stotteren

Stichting Support Stotteren werkt graag samen met andere belangenbehartigingsorganisatie en kijkt hierbij breder dan stotteren alleen. Samen staan we immers sterker!

  • Zo is één van de kanttekeningen die Stichting Support Stotteren aan de bovengenoemde schaduwrapportage toevoegde inmiddels opgelost!
    Dit betreft de toegankelijkheid met betrekking tot media en overheidscommunicatie. Via onze melding is de communicatie met de meldkamer 112 in de Schaduwrapportage genoemd (zie artikel 9.7 en noot 71). Gelukkig is dit, ook na Europese druk, opgepakt en opgelost. Lees verder in 112 beter bereikbaar door actieve lobby van Stichting Support Stotteren.
  • Verder hebben we in juni 2022 een manifest, via StartFoundation aan minister Schouten is aangeboden. In dat manifest je bijvoorbeeld waar het op de arbeidsmarkt fout gaat. 

Laten we daarom deze "declaration right to stutter" samen verder en krachtiger uitbouwen en als onderdeel hierin het  stotteren en VN-verdrag Handicap  te benoemen. Om vervolgens met andere belangenbehartigers onze rechten op te eisen.

Maar ook via de Landelijk Cliënten Raad  (LCR, een adviesorgaan van het kabinet) laten wij ons stotterend horen en proberen betere wet- en regelgeving op het gebied van werk zoeken en houden af te dwingen.

Helaas moeten wij nu in onze vrije tijd (en dus vrije dagen kopen) om op gelijke voet te staan met professionele beleidsmakers. Soms lukt dat, maar soms schieten we hierin te kort. Daarom pleiten wij om veel meer tijd en geld te steken om bij de bestaande wet- en regelgeving de problematiek bij stotteren zichtbaar en hoorbaar te maken. Wij roepen je op om ons hierbij te steunen door je ervaringen te melden en/of een donatie over te maken.