Mag je anders behandeld worden dan iemand die niet stottert? Het antwoord hierop is een dikke 'Nee!'

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Deze wet biedt ook aan mensen die stotteren bescherming. In deze Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is vastgelegd:

Arbeid

Over situaties met betrekking tot solliciteren en op het werk schrijft deze wet:

"Onderscheid is verboden bij:
    a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking;
    b. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding;
    c. het aanstellen of ontslaan van personen, op wie artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 van toepassing is;
    d. de arbeidsbemiddeling;
    e. arbeidsvoorwaarden;
    f. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding;
    g. bevordering;
    h. arbeidsomstandigheden."

Deze wet is nu al van kracht en dus rechtsgeldig! Maak hier gebruik van.

VN-verdrag Handicap

Naast bovenstaande rechten die al wettelijk verankerd zijn, is er een internationaal 'VN-verdrag handicap'. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar pas sinds januari 2016 geldt in Nederland het VN verdrag "Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap" kortweg VN verdrag Handicap. Dat verdrag is bijna 10 jaar geleden door de VN raad in New York aangenomen. Er was veel nodig om ook onze Tweede Kamerleden te overtuigen. Wat betekent dit verdrag voor werkende mensen die stotteren?

Schrikt het je af dat stotteren voor de wet als handicap wordt gezien? In wet- en regelgeving worden de woorden 'handicap' en 'beperking' gebruikt. Dit betekent niet dat je je gehandicapt zou moeten voelen. Integendeel! Echter, alle wet- en regelgeving en de daaruit vloeiende hulp, is rondom deze terminologie vormgegeven. Daarom: kijk door die woorden heen en wees vooral méns!

Gelijkwaardige behandeling bij solliciteren en op de werkvloer

Het eerste lid van artikel 27 is heel duidelijk over gelijkwaardige behandeling:

"discriminatie op grond van handicap te verbieden met betrekking tot alle aangelegenheden betreffende alle vormen van werkgelegenheid, waaronder voorwaarden voor de werving, aanstelling en indiensttreding, voortzetting van het dienstverband, carrièremogelijkheden en een veilige en gezonde werkomgeving;"

Hoe verliepen jouw eerdere sollicitatiegesprekken?

 • Was het stotteren een discussiepunt voordat je werd aangenomen?
 • Ben je weleens afgewezen met vage argumenten waar je niets mee kunt?
  (De kans is aanwezig dat 'stotteren' dan het hoofdargument was, maar dat dat niet gezegd werd).
 • Ervaar jij evenveel promotiekansen voor een leidinggevende functie?
 • Worden de spraak-armere taken aan jou toebedeeld?

Het zijn voorbeelden van discriminatie!

Via ons gezamenlijk meldpunt bij StartFoundation ontvingen we een ervaringsverhaal van iemand die hoogopgeleid is en stottert. Diegene wil graag werken en gaat graag contacten met mensen aan.

Gelijkwaardige arbeidsomstandigheden bij stotteren

Het tweede lid van artikel 27 vinden we erg van toepassing:

"het recht van personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen te beschermen op rechtvaardige en gunstige arbeidsomstandigheden, met inbegrip van gelijke kansen en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde, een veilige en gezonde werkomgeving, waaronder bescherming tegen intimidatie, alsmede de mogelijkheid tot rechtsherstel bij grieven;"

Is dat ook voor jou belangrijk?

 • Hoe ervaar jij jouw werk als de meer spraakrijke taken naar collega's gaan en de spraakarmere naar jou? Is dat omdat je jezelf daarbij prettiger voelt, prima.
  Is dat omdat je stottert, dan heb je hier een punt.
 • Word jij bij voorkeur op een aparte kamer gezet, omdat het stotteren aan de telefoon als erg storend wordt ervaren? 
  Waarom wordt er niet afgesproken dat elke collega naar een aparte kamer gaat, indien er uitvoerig getelefoneerd wordt?

Wat het 'VN-verdrag Handicap' is, lees je in het artikel stotteren en VN-verdrag Handicap

Bij ons gezamenlijke meldpunt bij StartFoundation ontvingen wij de ervaring van een bachelor psycholoog. Het is een duidelijk voorbeeld dat er nog veel mis kan gaan.

Loop jij op je werk vast? Neem gerust contact op.

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation